banner2_0.jpg

Laguntzak eta Araudiak

2021 09
16

Enpresa-ehunean eta ekosistema sozioekonomikoan enpleguaren kalitatea sustatzeko programa.Gipuzkoa 2021

Lantoki eralda tza ileak, jasangarriak eta per tso nekiko eta lurraldearekiko konpromisoa dutenak gara tzea. Pertsonen enpresetako parte hartzea susta tzea. Enpresetan bizialdi osoko ikaskun tza ren bidez enplegagarritasunerako gaitasunak eta kon....

2021 09
16

Merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorean digitalizazioa sustatzeko programa (Ekonomia Indartuz). Gipuzkoa 2021

Oinarri hauen xedea da dirulagun tzak ematea merkatari tza - ren eta ostalari tza ren sektorea digitaliza tze ko prozesua bul tza - tzeko eta indar tze ko, sektore horien ekonomia eta enplegua susper tze ko fun tsez ko bideetako bat den aldetik.  E....

2021 09
14

Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko diru-laguntzak, 2021

Agindu honen xedea da Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko oinarri arautzaileak ezartzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako diru-laguntzak emateko+deialdia iragartzea. Lehiaketa-prozeduraren bidez ema....

2021 09
14

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak lekuz aldatzeko laguntzak 2021

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiek agintari judizialen ebazpen bidez jarduera bertan behera utzi behar badute eta ustiategia indarreko araudia betetzen duen kokaleku batera eramatea erabakitzen badute, Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/....

2021 09
14

ENE 2021 - Emakume nekazarien lana aintzat hartzen laguntzen duten ekintzetarako, eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea bultzatzen duten laguntzak

Ekintzen antolaketa finantzatzea emakume nekazariak aintzat hartzen laguntzeko eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea sustatzeko. Diruz laguntzeko modukoak izango dira nekazaritza-sektoreko emakumeak eta haien lanaren ga....

2021 09
14

I+G+B arloko diru-laguntzak, akuikulturako plan nazionalen esparruan. 2021

Diru-laguntza hauen helburua akuikultura-enpresen lehiakortasuna eta bideragarritasuna indartzea eta sustatzea da. Eskabideen aurkezpen epea: 2021/09/14 - 2021/10/19 Informazio gehiago....

2021 09
14

Landa-eremuetan merkataritza-jarduera bultzatzeko laguntzak, Berreskuratze Planaren esparruan. 2021

Landa-eremuetan merkataritza-jarduera ezartzen, modernizatzen eta sustatzen laguntzea, landa-ekonomiaren lehiakortasuna, iraunkortasuna eta dibertsifikazioa hobetuz. Eskabideen aurkezpen epea: 2021/09/14 - 2021/10/06 Informazio gehiago....

2021 09
14

Etxebizitza partikularrak birgaitzeko laguntzak

Birgaitzeko obrak edo esku-hartzeak familia bakarreko etxebizitzetan edo jabetza horizontaleko edo higiezin-konplexu pribatuko erregimeneko eraikinetako elementu pribatiboetan egiten direnean, bai etxebizitzetan, bai etxebizitzarako erabiltzen diren ....

2021 09
10

Autoenplegua eta enpresen sormena sustatzea. Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak. Bizkaia 2021

Enpresa bat sortzea, abian jartzea eta funtzionaraztea izango dira diruz lagun daitezkeen ekintzak. Enpresa horiek edozein forma juridiko izan dezakete, atal honetan ezartzen diren baldintzak betez gero, norbanako enpresaburuak ere izan daitezke, bai....

2021 09
10

Autoenplegua eta enpresen sormena sustatzea. Enpresa-transmisioa. Bizkaia 2021

Diruz lagun daitekeen ekintzatzat hartuko da enpresa-transmisioa baldin jardunean den enpresa baten %80 eskuratzen badute, gutxienez, beste enpresa batzuek, zeinahi dela haien forma juridikoa, bai eta ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek ere Esk....

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola