banner13.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 81 - 100-(e)tik 8525-(e)ra

[herrijasangarriak-2021] 2021. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei, kontzejuei eta udalerria baino lurralde-eremu txikiagoko beste edozein tokiko erakunderi, kuadrillei, eskualdeei, metropoli-eremuei, tokiko erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei, tokiko merkataritza-sozietateei, tokiko enpresa-erakunde publikoei, tokiko partzuergoei eta fundazio publikoei diru-laguntzak

Agindu honen bidez ezartzen dira dirulaguntza-deialdiaren oinarri arautzaileak. Dirulaguntza horiek zuzenduta daude garapen jasangarria sustatzeko ekintzak egiten dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko...

[herrijasangarriak-2021] 2021. Subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, Concejos y cualesquiera otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipio, Cuadrillas, Comarcas, Áreas Metropolitanas, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local, Sociedades Mercantiles Locales, Entidades Públicas Empresariales Locales, Consorcios Locales y Fundaciones Públicas Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar las subvenciones a las que podrán acogerse aquellos Ayuntamientos, Mancomunidades, Concejos y cualesquiera otras entidades...

La industria alimentaria vasca vuelve a la feria internacional SIRHA Lyon

Tras año y medio sin celebración de las ferias internacionales destinadas a la industria agroalimentaria, debido a la situación provocada por la COVID-19, este otoño se ha retomado la organización de...

Elikaduraren euskal industria Lyoneko SIRHA azokan izan da

COVID-19aren eraginez nekazaritzako elikagaien arloko nazioarteko azokarik egin gabe urte eta erdi igaro ostean, udazken honetan berriro ekin zaio sektorerako hitzordu garrantzitsuenak antolatzeari. Azoketako...

Enpleguko Anezka programa. Bizkaia 2021

Anezka Programak ekintza publikoaren alternatiba onuragarria eta, langabeak lanean txertatzeko laguntzailea bihurtzeko asmoa du. Area:Bilbo, Eskerraldean, Eskuialdena, Nerbioi-Ibaizabal Eskabideen...

Programa Lanzaderas de Empleo-Anezka. Bizkaia 2021

El programa Lanzaderas-Anezka tiene la ambición de constituirse en una alternativa, útil y coadyuvante de la acción pública, para la inserción laboral de las personas desempleadas. Plazo de presentación...

Mahats-mordoaren (Lobesia Botrana) aurkako garapen-proiektuak sustatzea. Araba 2021

Sustatu eta bultzatu: Izurriak kontrolatzeko metodo eraginkorrak eta ingurumen inpaktu txikiagokoak erabiltzea, ohiko tratamendu kimikoen alternatiba moduan, haien erabilera gero eta murriztuago baitago...

Fomento de proyectos de desarrollo de lucha contra la polilla del racimo (Lobesia Botrana). Araba 2021

Impulsar y fomentar: El uso de métodos de control de plagas efectivos y de menor impacto ambiental, como alternativa a los convencionales tratamientos químicos, cuyo uso cada vez queda más sujeto...

Lograr el equilibrio entre tecnología, agilidad y colaboración, clave para que el sector alimentario haga frente a las nuevas demandas del mercado

Organizado por el Gobierno Vasco y HAZI, esta mañana se ha celebrado en Donostia el curso de verano de la UPV “Cadena de valor alimentaria 4.0 – Soluciones de hoy y necesidades del mañana”, en el que se...

Elikagaien sektorean teknologiaren, bizkortasunaren eta lankidetzaren arteko oreka lortzea: funtsezkoa da merkatuko eskari berriei aurre egiteko

Eusko Jaurlaritzak eta HAZIk antolatu eta gaur Donostian egin den “Elikaduraren balio katea 4.0 - Gaurko irtenbideak eta biharko beharrak” EHUren uda ikastaroan hainbat esperientzia ezagutu ahal izan...

“Gure Ostalaritzan, Basque Wine”, Euskadiko edariak posizionatzeko konpromisoa

Txakolin-upategiak, Arabako Errioxako upategi txikiak, sagardotegiak eta garagardogile artisauak ostalaritzako salmenten mende daude erabat, eta, ondorioz, eragin handia izan dute azken hilabeteotan,...

“Gure Ostalaritzan, Basque Wine”, un compromiso para posicionar las bebidas de Euskadi

Las bodegas de Txakoli, las pequeñas bodegas de Rioja Alavesa, las sidrerías y las cerveceras artesanas son altamente dependientes de las ventas en el canal de la restauración, por lo que se han visto...

Enpresa-ehunean eta ekosistema sozioekonomikoan enpleguaren kalitatea sustatzeko programa.Gipuzkoa 2021

Lantoki eralda tza ileak, jasangarriak eta per tso nekiko eta lurraldearekiko konpromisoa dutenak gara tzea. Pertsonen enpresetako parte hartzea susta tzea. Enpresetan bizialdi osoko ikaskun tza...

Programa para promover la calidad del empleo en el tejido empresarial y el ecosistema socio-económico. Gipuzkoa 2021

Las líneas de actuación a promover, son: Desarrollar lugares de trabajo transformadores, sostenibles y con compromiso de y con las personas y el territorio. Impulsar la participación de las personas...

Merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorean digitalizazioa sustatzeko programa (Ekonomia Indartuz). Gipuzkoa 2021

Oinarri hauen xedea da dirulagun tzak ematea merkatari tza - ren eta ostalari tza ren sektorea digitaliza tze ko prozesua bul tza - tzeko eta indar tze ko, sektore horien ekonomia eta enplegua susper...

Programa para promover la digitalización en el sector del comercio y la hostelería (Ekonomia Indartuz). Gipuzkoa 2021

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones que impulsen y refuercen el proceso de digitalización del sector del comercio y de la hostelería como una de las vías fundamentales...

Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko diru-laguntzak, 2021

Agindu honen xedea da Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko oinarri arautzaileak ezartzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako eta Arabako udalerrien kontzejuentzako diru-laguntzak emateko+deialdia...

Subvenciones para la elaboración de planes de acción del paisaje, 2021

Es objeto de la presente Orden establecer las bases reguladoras y convocar la concesión de subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma...

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak lekuz aldatzeko laguntzak 2021

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiek agintari judizialen ebazpen bidez jarduera bertan behera utzi behar badute eta ustiategia indarreko araudia betetzen duen kokaleku batera eramatea erabakitzen...

Ayudas para el traslado de explotaciones agro-ganaderas 2021

Posibilitar la reubicación de las explotaciones que deban cesar su actividad por resolución de las autoridades judiciales, y decidan trasladar su explotación a una ubicación que cumpla con la normativa...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola