banner12.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 101 - 120-(e)tik 8525-(e)ra

ENE 2021 - Emakume nekazarien lana aintzat hartzen laguntzen duten ekintzetarako, eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea bultzatzen duten laguntzak

Ekintzen antolaketa finantzatzea emakume nekazariak aintzat hartzen laguntzeko eta nekazaritza-sektoreko emakumeen asoziazionismoa eta ahalduntzea sustatzeko. Diruz laguntzeko modukoak izango dira nekazaritza-sektoreko...

EMA 2021 - Ayudas a acciones que contribuyan al reconocimiento del trabajo de las mujeres agricultoras y fomenten el asociacionismo así como el empoderamiento

Financiar la organización de acciones que contribuyan al reconocimiento de las agricultoras y fomenten el asociacionismo y el empoderamiento de las mujeres del sector agrario. Serán subvencionables...

I+G+B arloko diru-laguntzak, akuikulturako plan nazionalen esparruan. 2021

Diru-laguntza hauen helburua akuikultura-enpresen lehiakortasuna eta bideragarritasuna indartzea eta sustatzea da. Eskabideen aurkezpen epea: 2021/09/14 - 2021/10/19 Informazio gehiago

Subvenciones en I+D+i, en el ámbito de los planes nacionales de acuicultura. 2021

El objeto de estas subvenciones es el refuerzo y fomento de la competitividad y viabilidad de las empresas acuícolas. Plazo de presentación de solicitudes: 14/09/2021 - 19/10/2021 Más información

Landa-eremuetan merkataritza-jarduera bultzatzeko laguntzak, Berreskuratze Planaren esparruan. 2021

Landa-eremuetan merkataritza-jarduera ezartzen, modernizatzen eta sustatzen laguntzea, landa-ekonomiaren lehiakortasuna, iraunkortasuna eta dibertsifikazioa hobetuz. Eskabideen aurkezpen epea: 2021/09/14...

Ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales en el marco del Plan de Recuperación. 2021

Apoyar la implementación, modernización y fomento de la actividad comercial en zonas rurales, mejorando la competitividad, sostenibilidad y diversificación de la economía rural. Plazo de presentación...

Etxebizitza partikularrak birgaitzeko laguntzak

Birgaitzeko obrak edo esku-hartzeak familia bakarreko etxebizitzetan edo jabetza horizontaleko edo higiezin-konplexu pribatuko erregimeneko eraikinetako elementu pribatiboetan egiten direnean, bai etxebizitzetan,...

Ayudas a la rehabilitación de viviendas particulares

Cuando las obras o intervenciones de rehabilitación se efectúen en viviendas unifamiliares o en elementos privativos de edificios en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario privado,...

Autoenplegua eta enpresen sormena sustatzea. Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak. Bizkaia 2021

Enpresa bat sortzea, abian jartzea eta funtzionaraztea izango dira diruz lagun daitezkeen ekintzak. Enpresa horiek edozein forma juridiko izan dezakete, atal honetan ezartzen diren baldintzak betez gero,...

Fomento del autoempleo y la creación de empresas. Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas. Bizkaia 2021

La acción subvencionable consistirá en la creación, la puesta en marcha y funcionamiento de una empresa, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y empresarias individuales, los...

Autoenplegua eta enpresen sormena sustatzea. Enpresa-transmisioa. Bizkaia 2021

Diruz lagun daitekeen ekintzatzat hartuko da enpresa-transmisioa baldin jardunean den enpresa baten %80 eskuratzen badute, gutxienez, beste enpresa batzuek, zeinahi dela haien forma juridikoa, bai eta...

Fomento del autoempleo y la creación de empresas. Ayudas a la transmisión empresarial. Bizkaia 2021

Tendrá la consideración de acción subvencionable la transmisión empresarial, mediante la adquisición de, al menos, el 80% de una empresa en funcionamiento por parte de, empresas, cualquiera que sea su...

Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak 2. Bizkaia 2021

Neurri honen bidez, lortu nahi da nekazari gazteak nekazaritza-ustiategietan hastea, sektorea gazteagotzeko; horretarako, erraztasunak eman behar zaizkie lehen aldiz  instalatzeko eta instalatzen diren...

Ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores y agricultoras 2ª. Bizkaia 2021

Con el desarrollo de esta medida se pretende la incorporación de personas jóvenes a las explotaciones agrícolas, con el objeto de rejuvenecer el sector, facilitando su establecimiento inicial y la adaptación...

MAE Inbertsioa 2022 - Mahastizaintzako sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako laguntzak.

Mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreko enpresen errendimendua oro har hobetzeko, merkatuaren eskarira egokitu daitezen laguntzeko eta haien lehiakortasuna areagotzeko, laguntza finantzarioa emango...

OCM Inversión 2022 - Ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola

Mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, así como a aumentar su competitividad. Conceder apoyo financiero a las inversiones tangibles...

Lehiatu ARDOA programa 2021 - Ardogintza-entitateen kanpo-sustapenerako laguntzak

Ardo-produktuen kanpo-merkataritzak gaur egun dituen zailtasunak ikusita, LEHIATU ARDOA programaren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko ardogintza-entitateei laguntzak emateko 2021eko deialdia egitea,...

Programa Lehiatu ARDOA 2021 - Ayudas a la promoción exterior de las entidades vinícolas

la vista de las actuales dificultades que presenta el comercio exterior de los productos vinícolas, el objeto del programa Lehiatu ARDOA para el ejercicio 2021, es ofrecer ayudas a las entidades vinícolas...

Basque Wine Programa 2021 - Euskal Autonomia Erkidegoko ardoa, sagardoa eta artisau-erara egindako garagardoa sustatzeko 2021eko laguntzak

Barne-merkataritzan BASQUE WINE markako produktuak sustatzeko EAEko ardo, sagardo natural eta artisau-erara egindako garagardoen kontsumitzaileen artean. Agindu honen ondorioetarako, Espainiako Estatuaren...

Programa Basque Wine 2021 - Ayudas a la promoción de vino, sidra y cerveza elaborada de forma artesanal en CAE

Promocionar en el comercio interior de los productos incluidos en la marca BASQUE WINE entre los consumidores del vino, sidra natural y cerveza elaborada de forma artesanal en Euskadi. A los efectos...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola